Qlik projektin pituinen matka

Jokainen Business Intelligence, analytiikan ja informaationhallinnan kehityshanke on eräänlainen matka. Matkan voi tehdä etukäteen suunnitellusti, suunnitella matkan varrella pienissä osissa tai jotakin siltä väliltä. Kaikilla tavoilla päästään maaliin, kunhan toimitaan hallitusti.

“If you don’t do anything, nothing will happen!”  

 –  Patric “Pata” Degerman

Matka etenee usein suunnitelman mukaan, mutta monesti kohdataan myös ennalta suunnittelemattomia asioita.

Matka

MATKAVALMISTELUT

Ennen Qlik-hankkeen käynnistämistä on hyvä hahmottaa kokonaisuuteen liittyviä hyvin oleellisia näkökulmia.

Alla näistä muutamia tärkeimpiä.

Kenelle

Matka on aina mukava tehdä hyvässä porukassa. Joustavasti jokaiselle jotakin.

Qlik-hankkeiden alussa on tärkeä määrittää, keitä ovat analytiikan tai raportoinnin hyödyntäjät. Eri rooleissa ja asemissa tiedon- ja toiminnollisuuksien tarve on hyvin erilainen. Käyttäjien ja roolien tunnistaminen auttaa mm. sovelluskehityksen käyttöliittymän suunnittelussa sekä tiedon visualisoinnissa löytämään oikeita tapoja esittää informaatioita.

Mitä

Kun tiedetään ketkä ovat matkalla mukana, niin on hyvä tietää mitä he tarvitsevat tai odottavat matkalta.

Määritetään liiketoiminnan ohjaamisessa tärkeät asiat. Ei määritellä vain sellaisia asioita, joita on aina totuttu tarkastelemaan, vaan ne, jotka antavat lisäarvoa toiminnan ohjaamiseen ja kehittämiseen.

Miksi

Joskus on hyvä hypätä matkaan virran vietäväksi, mutta monesti tarvitaan se vihreä lanka ja tarkoitus matkalle.

Kun tarpeet on määritetty, voidaan haastaa tiedon omistajat ja kysyä, miksi nämä asiat ovat tärkeitä ja mitä näillä saavutetaan. Monesti tämän kysyminen priorisoi tarpeita. Samalla voidaan luoda kehityksen roadmap-kuvaus ja aikataulu.

Miten

Matkasuunnitelma siis täydentyy, loistavaa. 

Raportoinnin ja analytiikan hyödyntäjälle on olennaista, miten tietoa hyödynnetään. Kenties käyttö tapahtuu mobiililaitteiden kautta, näytöiltä tehdassalista, analyytikon PC:ltä tai asiakas- tai sidosryhmät extranet-palvelun kautta. Nyt ollaan jo lähellä Qlik-teknologiakomponenttien valintaan vaikuttavia kysymyksiä.

Tuleeko informaation olla valmista, ns. ohjattua analytiikka, kenties pdf-muodossa, vai itsepalvelupohjaista, hetken tarpeeseen sidottua analytiikkaa. Qlikin työvälinesalkusta löytyy kokonainen ”analytiikan alusta” kattamaan teknologiatarpeet.

Milloin

Matkalla aikataulut vaikuttavat matkasuunnitteluun.

Kysymys siitä, milloin tietoa tarvitaan on monijakoinen. Ensinnäkin liiketoiminnan ohjaus voi vaikuttaa siihen, milloin päivitetty tieto tarvitaan, jotta voidaan tehdä tarvittavat toimenpiteet päivitetyn tiedon pohjalta. Voi myös olla, että henkilö tarvitsee tiedon aikaan tai paikkaan katsomatta. Teknisellä puolella taas tulee suunnitella tiedon päivitysstrategiat, lataus ajastuksineen, unohtamatta teknistä suorituskykyä.

Globaalit asiat vs. lokaalit asiat 

Matkasuunnitelma voi olla kaikilla sama, tai sitten henkilöillä on omia toiveita matkan varrella.

Tarvittavaa informaatiota kartoitettaessa on hyvä selvittää, ovatko tiedot ja toiminnallisuudet kaikille yhtenäisiä, vai onko joillain yksilöllisiä tarpeita. Tämä vaikuttaa olennaisesti mm. data-arkkitehtuurin suunnitteluun ja toteutukseen. Hyvällä suunnittelulla vältetään päällekkäisyyksiä, käytetään uudelleen yhteisiä asioita sekä parannetaan ratkaisun tehokkuutta.

Vastuut

Matkan tasapuolisuuden vuoksi vastuut kannattaa jakaa tasaisesti. Näin matkasta tulee mukava kaikille.

Qlik-hankkeisiin liittyy monesti useita osapuolia; asiakas, toimittaja, palvelinten ylläpitäjä, päämies, ylläpito-organisaatio, ulkoiset sidosryhmät, asiakkaan asiakkaat.

Loistava tapa määrittää tehtävät ja vastuut hankkeen alussa on tehdä yksityiskohtainen RACI-vastuutaulukko. Taulukossa jokaiselle tehtävälle määritetään vastuulliset, vastuussa olevat, informoitavat ja konsultoitavat. Taulukkoa on tärkeää täydentää säännöllisesti.

Roolit

Osaaminen ja vahvuudet ja mielenkiinto ovat erilaisia eri ihmisillä. Hyödynnä ja roolita tekeminen vahvuuksien mukaan. Roolituksista projekteissa itsellä on erittäin hyviä kokemuksia.

Näiden lisäksi ikinä ei voi liikaa korostaa hyvän, molemminpuolisen kommunikoinnin tärkeyttä. Hyvässä hankkeessa ei ole paikkaa olettamuksille.


Pohdittavaa1

 

 

 

 

 

LÄHDÖSSÄ MATKAAN

Matkan alussa luodaan lähtökohdat onnistuneelle reissulle. Qlik tekemisen työkalupakista valitaan näkökulmat, yhteinen tapa toimia sekä yhteiset työvälineet.

Onnistu

Ympäristöt

Kun liiketoiminta ja toiminnalliset vaatimukset on kartoitettu, aletaan pystyttää kehitysympäristöjä.

Kuten missä tahansa sovelluskehityksessä, suositeltuja ovat erilliset kehitys-, testaus- ja tuotantoympäristöt. Tuotantoympäristössä on huomioitava tehokkuus. Tämän määrittelyn puolestaan voi aloittaa, kun tiedetään tietomassat, mahdollisten sovellusten määrä ja ominaisuudet, käyttäjien määrä sekä julkaisutavat.

Onneksi nykyään ympäristöt ovat laajennettavissa ja skaalattavissa tarpeisiin. Muista siis huomioida laajennusvarat!

Tapa toimia

Yhtenäiset toimintatavat ovat hyvän hankeen perusedellytyksiä.

Qlik tarjoaa kehitykselle hallintamallin, Qlik Deployment -frameworkin. Tämän etuja ovat:

 • laadun parantuminen
 • toteutuksen nopeutuminen
 • arkkitehtuurin parempi hallittavuus (tekninen arkkitehtuuri ja sovellusarkkitehtuuri)
 • monistettavuus ja uudelleenkäytettävyys
 • selkeät säännöt ja valmiit menetelmät
 • selkeät vastuut

Qlikin oman tai muun hyväksi todetun hallintamallin hyödyntäminen on siis perusteltua.

Yhteiset työvälineet

Hankeen aluksi on hyvä toteuttaa yrityksen yhteinen Qlik-sovellusmalli, ”template”. Tämä hyödyntää Qlik Deployment Framework -hallintamallia.

Sovellusmalli on visuaalisesti ja perustoiminnoiltaan kaikille sama, ja se nopeuttaa sovelluskehitystä sekä yhdenmukaistaa analytiikan sovelluksia yrityksessä.

Hyvän templaten osalta muista ainakin:

 • yrityksen visuaaliset ohjeistukset
 • Tunnista yleisilmeen osalta pari pääväriä ja käytä esimerkiksi harmaan eri sävyjä. Pohdi, millä värillä korostat raja-arvot ja negatiiset luvut.
 • tunnista graafeihin sopiva määrä erilaisia, hyvin tosistaan erottuvia värisävyjä.
 • Käytä käyttöliittymän alue viisaasti. Huomioi käytettävyys.
 • Hio toiminnallisuudet järkeviksi. Luo navigointi sovelluksessa ja sovelluksesta toiseen selkeäksi.
 • Mieti, mitä haluat esittää milläkin välilehdellä. Käytä selkeitä ymmärrettäviä datavisualisointeja.

On paljon muitakin pohdittavia asioita, mutta näillä saat matkasi alkuun.

Lisenssit

Matkan alussa määritettiin käyttäjät, tarpeet ja milloin raportointia tarvitaan. 

Käyttöoikeuden eli lisenssin määrittäminen on myös hyvin tärkeä osa kokonaisuutta. Huomioi, että QlikView- ja Qliksense-lisensointimallit eroavat toisistaan.

Olennaista onkin määrittää:

 • käyttäjien määrä
 • yhtäaikaisten käyttäjien määrä
 • onko käyttäjä myös kehittäjä
 • miten raportti julkaistaan; portaali, pdf, extranet, offline, tv-näyttö (useat hyödyntäjät)
 • kuuluuko henkilö johonkin ryhmään (QlikSense-allokointi)
 • onko käyttäjä julkinen jolloin voit harkita core pohjaista lisensointia

Vääränlainen lisensointi ohjaa sovellusarkkitehtuurin ja teknisen arkkitehtuurin, sanotaanko, ei-niin-suotuisaan suuntaan.

Kouluttautuminen

Osaamisen ja kyvykkyyden hankkiminen on olennainen osa kokonaisuutta. Aloita koulutussuunnittelu ajoissa.

Tunnista roolit ja vastuut, miten tietoa käytetään sekä mitä työvälineitä hyödynnetään. Qlikillä on monenlaisia koulutuksia eri käyttäjärooleihin ja tarpeisiin, esimerkiksi luokkahuonekoulutuksia ja virtuaalikoulutuksia. Kaikki koulutusmuodot toimivat hienosti ja tuovat projektille käyttäjille lisäarvoa.

 


 

Pohdittavaa2

 

MATKALLA

Kuten sanottua, onnistunut matka pohjautuu perusedellytysten toteutumiseen.

Closing2_hands

Käyttöliittymäsuunnittelu

Käyttöliittymän suunnittelun ja toteutuksen pohjaksi otamme suunnitellun Qlikview- tai QlikSense-templaten. Templatessa on jo määritetty visualisoinnin värimaailma, joten voimme alkaa pohtia muita olennaisia asioita.

Hyvä Qlik-template sisältää sovellusrakenteen, jossa on luotu välilehdet eri tyyppistä dataesitystä varten. Puhumme käyttöliittymän tilankäytöstä, mikä on hyvin tärkeä ja olennainen käytettävyyden osa-alue.

Templatessa on tehty perustoiminnallisuudet, kuten navigoinnit, painikkeet, infosivut, linkit jne. Tästä on helppo alkaa luoda uutta raportoinnin tai analytiikan sovellusta.

Resoluutio tulee huomioida erityisesti Qlikview-templatessa, jos sitä käytetään mobiililaitteiden kautta, kuten tableteilla. Jos hyödynnät mobiililaitteita, huomioi myös mm. painikkeiden koot, mitä datavisualisointia käytät, objektien sijoittelut ja toiminnollisuuksien toimivuus mobiililaitteessa.

Sovellusarkkitehtuuri

Sovellusarkkitehtuuri tulee huomioida kehityksessä jatkuvana prosessina. Tällä tarkoitetaan mm. datan uudelleenkäytettävyyttä, navigaatioita sovellusten välillä sekä linkityksiä muihin järjestelmiin. Sovellusarkkitehtuurin hyvin tärkeä osa on tiedon mallinnus ja että hyödynnät siinä hyväksi todettuja periaatteita tapauskohtaisesti.

Käyttöoikeudet

Käyttöoikeudet ovat melkoinen tarina, mutta asia, joka pitää muistaa alusta asti. Joko jaat tiedon kaikille, tai rajaat sen äärimmilleen tapahtumatasolle. Mahdollisuudet käyttöoikeuksien hallintaan Qlik-teknologioissa ovat monipuoliset.

Datan visualisointi

Datan visualisoinnissa on hyvä noudattaa hyväksi todettuja perusperiaatteita. Qlikin tarjoama dokumentti, ”Kuinka valita oikea datavisualisointi” -kaavio summaa asian mainiosti (kuva alla).

 

Visualization

Qlikin assosiatiivinen tietomalli tekee dynaamisesta analytiikasta ja raportoinnista erilaista, sanoisimmeko tehokkaampaa ilmaisutapaa. Huomioi, ettet sorru monistamaan vanhan raportoinnin hierarkkista monikyselytapaa Qlikiin. Tee sama tehokkaammin Qlikin omilla hienoilla ominaisuuksilla.

Jos haluat lukea lisää datavisualisoinneista, voit tutustua esimerkiksi Qlikin Patrik Lundbladin blogikirjoituksiin:

Dissecting How to Choose the Right Chart

http://global.qlik.com/au/blog/posts/patrik-lundblad/dissecting-how-to-choose-the-right-chart

First Pillar of Mapping Data to Visualizations: Data Attributes

http://global.qlik.com/au/blog/posts/patrik-lundblad/mapping-data-to-visualizations-data-attributes

Second Pillar of Mapping Data to Visualizations: Visual Encoding

http://global.qlik.com/au/blog/posts/patrik-lundblad/visual-encoding

Third Pillar Of Mapping Data To Visualizations: Usage

http://global.qlik.com/au/blog/posts/patrik-lundblad/third-pillar-of-mapping-data-to-visualizations-usage

Data Visualization Foundations: Color

http://global.qlik.com/au/blog/posts/patrik-lundblad/data-visualization-foundations-color

 


Pohdittavaa3

MATKAN JÄLKEEN

Hieno matka, saatiin tavoitteet tehtyä, koettiin ja opittiin paljon ja listattiin kehitysideat. Hienoa!

Hyvä Qlik-hanke ja sen sovellukset luovat lisäarvoa loppukäyttäjille.

Muistetaan kuitenkin tarjota myös sujuva tuki- ja ylläpitopalvelu tuotoksille, jotka saatiin hienosti käyttöön. Tarpeita tulee varmasti käyttäjiltä, kun ratkaisua on jo käytetty hetki ja liiketoimintatarpeet kehittyvät.

Tuotantokäyttöön siirretyn Qlik ratkaisun tuki- ja ylläpitopalvelu käsittelee monenlaisia palvelupyyntöjä (häiriö-, muutos- ja palvelupyynnöt), ja tässä service deskillä on hyvin tärkeä rooli.

Service deskin etuja ovat mm.

 • Hallittu toiminta
 • Yksi selkeä kontaktipiste
 • Kaikki pyynnöt kuvattuna yhdessä paikassa
 • Töiden koordinoinnin selkeät vastuut
 • Nopea reagointi asioihin
 • Asioiden edistymisen statusten seuraaminen tehokkaampaa
 • Selkeät prosessit ja vasteajat sovittu

Pohdittavaa4

 

Tsemppiä Qlik projekteihin!

QlikHat

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.